Studentsko savjetovalište - UNIZD

Djelatnici

Voditeljica Studentskog savjetovališta

doc. dr. sc. Marina Vidaković
e-mail: mjurkin(at)unizd.hr
Docentica na Odjelu za psihologiju i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Zamjenica  voditeljice Studentskog savjetovališta

izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla                                                                                       
e-mail: jlevac(at)unizd.hr                                                                                    
Izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Stručne suradnice

Severina Mamić, mag. psych. 
e-mail: smamic(at)unizd.hr
Individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Ivana Sučić Šantek, dipl. psih.
e-mail: issantek(at)unizd.hr
Individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta 

Suradnice/i s drugih odjela

Prof. dr. sc. Anita Vulić- Prtorić - članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Prof. dr. sc. Rozana Petani - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković -  članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić - članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Doc. dr. sc. Arta Dodaj - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan - individualna savjetovateljica i članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Doc. dr. sc. Marija Ljubičić - članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Mr. sc. Lozena Ivanov, v. predavačica -  članica Vijeća Studentskog savjetovališta

Krešimir Prijatelj, mag. psych. - individualni savjetovatelj i član Vijeća Studentskog savjetovališta

Kristijan Žibrat, mag. psych. - individualni savjetovatelj i član Vijeća Studentskog savjetovališta

Vanjske suradnice/volonterke

Lucija Nimac, mag. psych. - individualna savjetovateljica, edukantica geštalt psihoterapije

Ivana Šare, dipl. soc. radnik - individualna savjetovateljica, edukantica geštalt psihoterapije

Ivana Šabić, mag. paed. et phil. - individualna savjetovateljica, edukantica transakcijske analize

Ana Vukalović, mag. paed. -  individualna savjetovateljica, edukantica transakcijske analize

Ivana Kurtov, mag. soc. paed. -  individualna savjetovateljica, edukantica geštalt psihoterapije

Jelena Gambiraža, prof. psih. -  individualna savjetovateljica, supervizantica kognitivno-bihevioralne terapije

--------------------

Posljednja izmjena napravljena 12. ožujka 2024.